تعرفه  سلامت یار در  آزمایشگاه دی  (گیلان - رشت)

 

شرح خدمتدرصد سهم سلامت یاردرصد سهم بیمار
آزمایشات تشخیص طبی20%  80% 
پاتولوژی 25% 75%