د ذدائذئ

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت50.00050%  25.000
گچ 480.00050%  240.000
تزریق مفصلی200.00050%  100.000
جا انداختن 200.00050%  100.000
جراحی سر پایی800.00050%  400.000