لیست تعرفه سلامت یار در مطب خانم فرزانه فراهانی

 

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
ویزیت30.00050%  15.000