تجارب جهانی نشان میدهد با گسترش روز افزون تنوع در خدمات درمانی ارائه شده به بیماران، تجمیع کلیه خدمات در قالب بیمه خدمات درمانی دولتی از نظر عملکردی و اقتصادی غیر ممکن است و هیچ مؤسسـهای بـا دریافـت حـق سرانه ثابت، قادر به ارائه کلیه خدمات نیست. در کشور ما نیز با عنایت به روند رو به رشد هزینههای تشخیصی، استفاده از فناوریهای پزشکی به روزتر و گرانتر، و ابداع روشهای جدید درمانی پوشش کامل هزینههای درمانی در قالب بیمههای پایه درمانی و دولتی در عمل امکانپذیر نیست.

 درنتیجه پیشرفت این روند، روزانه تعداد بیشتری از افراد جامعه از استفاده از خدمات درمانی مناسب محروم خواهند شد. از اینرو در بسیاری از کشـورهای جهان بـرای تحت پوشش قراردادن برخـی خـدمات از بیمههای مکمل اسـتفاده میشود.

در کشور ما نیز قریب به 80 درصد از افراد جامعه توان پرداخت هزینه های درمانی مانند دندانپزشکی و ... را نداشته و به دلیل عدم آگاهی از اهمیت این بخش مهم از زندگی هر فرد ( بهداشت و سلامت ) و عدم فرهنگ سازی بیمه ای در کشور ، سلامت یار عزم بر آن نموده که با  ارائــه این مشاوره ها و ارائه خدمات درمانی ، اطلاع رسانیها و آموزشهای مناسب از طرق مختلف گامی مؤثر در این راستا برداشته باشد.

امیدواریم  که با همراهی مسئولین محترم ، پزشکان زحمتکش و شما عزیزان گامی بلند در راستای حل مشکلات پیش رو برداشته شود.