تعرفه سلامت یار در عینک امیر دهگان ( گیلان - رشت)

شرح خدمتدرصد سهم سلامت یارسهم بیمار
بینایی سنجی50%  50% 
عینک آفتابی40%  60% 
عینک طبی کامل40%  60% 
فرم عینک طبی60%  40% 
عدسی عینک طبی10%  90% 
لنز10%  90%