تعرفه سلامت یار در فیزیوتراپی پردیس ( گیلان - رشت)

شرح خدمتتعرفه آزاد درصد سهم سلامت یارسهم بیمار
فیزیوتراپی جنرال ( آزاد) 75.00035%  48.000
فیزیوتراپی جنرال ( با بیمه پایه) 61.00040%  37.000
لیزر هر اندام31.00025%  23.000
مگنت79.00045%  45.000
CPM31.00025%  23.000
طب سوزنی31.00025%  23.000
لیزر پرتوان114.00055%  50.000